Содржината на културно.мк се проширува, во насока со желба да понудиме подобра и поразновидна содржина на сите оние што сакаат нешто РАЗЛИЧНО.

Идејата на младиот автор пред се поет Филип Димкоси, ја прифатив како убавa можност, поетскиот збор да допре до што повеќе вљубеници на литературата, посебно на поезијата. Полето за соработка е отворено.

Од следната среда и секоја следна  Licentia poetica , читајте на нашиот портал, избор и  претставување на поезијата и биографијата од еден современ поет од Балканот.

 

www.kulturno.mk

Портал за сите оние што сакаат нешто различно

Главен и одговорен уредник

М-р Татјана Гогоска