Библиотеките мора да бидат соодветно сместени, достапни за сите и опремени да можат да служат и за потребите на лицата со оштетен вид или слух и за другите лица со тешкотии во читањето. Треба да набавуваат опрема и помагала кои можат да ги користат слепите, слабовидните и другите лица со тешкотии во читаењето.

Во светот има повеќе од 285 милиони слепи и слабовидни лица и овој број е во пораст. Уште е поголем бројот на лицата со други тешкотии во читањето што не се во состојба ефикасно да го читаат печатениот текст поради физички, перцептивни, развојни, конгитивни или тешкотии при читањето. Во светски рамки дислексија имаат 700 милиони деца и возрасни.

З